Visite vum Brennstoffzellenbus den 24. Juni 2004
vun der 12e GE1  an der 12e GE2