LAM  
 
   

 
Le Lycée > Services > Éischt Hëllef Secrétariat - CDI - Médiathèque - Cyberatelier - Restaurant
SePAS - Cellule d’orientation - Médiation

Éischt Hëllef

An eisem Alldag doheem, op der Aarbecht, an am Strosseverkéier wëllen mir eis an engem sécheren Ëmfeld beweegen. Dës Philosophie gëtt och schon säit Joeren an den Schoulen ugewandt.

Wann dann awer eppes geschitt, soll natierlech esou schnell wie méiglech Hëllef geleescht ginn. Am LTAM sinn mir dofir och frou dass mir op eng ganz Rei vun Enseignanten kennen zeréckgräifen déi en Éischt Hëllef Cours matgemaach hunn.

Säit Februar 2010 hunn mir och zousätzlecht an Éischt Hëllef Material investéiert.

 Kuck och eis Facebook Säit

Dëst Material steet als Rettungsinsel am Hall bei der Portiersloge zu Verfügung.

Rettungsinsel
Dës Rettungsinsel besteet aus 4 Komponenten


klenge Schaaf
Am éischten Schaaf (kleng) ass Verbandsmaterial dran

grousse Schaaf
Am zweeten Schaaf (grouss) sinn 2 Drobieren, eng Decken an eng Ofsaugpompel dran

Rucksack
En Rettungsrucksak

Défilibrator
En Defibrillator

Hei sinn nach 2 Linken iwwert d‘ Leeschtungsmierkmoler an d’Fonctionenment vum Defibrillator

CARDIAC SCIENCE Videos & Demos

Défibrillateur AED G3 PLUS "Semi-Automatique"

Groupe d’intervention premier secours

Zousätzlech zu dem neien Éischt Hëllef Material hun mir och en „groupe d’intervention premier secours“, kuerz genannt GIPS, an d’Liewen geruff. Den GIPS besteet aus 4 Schüler aus dem LTAM di souwisou privat bei der „Protection Civile“ engagéiert sinn, wou si op den Ambulanzen fueren. Et wär jo awer schued, wann een esou en Potential vun gutt ausgebilten Hëllefskräften net géif notzen.

Den GIPS funktionéiert no engem Bereetschaftsplang. Dësen Plang déngt deenen eenzelnen Verantwortlechen wie Direktioun, Sekretariat, SPOS, Hausmeeschter an Portier, wann Hëllef gebraucht gëtt di entspriechend Schüler op der Klasse ofzehuelen.

 De ganze Grupp ass hei virgestallt.

Den LTAM ass houfreg op dës Hëllefsequippe an seet dësen Schüler Merci fir hiert Engagement.

actualisée le 2015.03.04 — © Lycée des Arts et Métiers